Przejdź do głównej treści Przejdź do wyszukiwarki
Zakład Budżetowy Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej

Windykacja należności za dostarczoną wodę i odprowadzone ścieki

Windykacja należności

I. TRYB POSTĘPOWANIA WINDYKACYJNEGO O ZAPŁATĘ NALEŻNOŚCI ZA DOSTARCZONĄ WODĘ I ODPROWADZONE ŚCIEKI

1. Procedura przedsądowa W przypadku braku zapłaty należności w terminie wskazanym w fakturze, która jednocześnie jest pierwszym wezwaniem do zapłaty, wysyłane jest ostateczne wezwanie do zapłaty. Ostateczne wezwanie do zapłaty wysyłane jest w terminie do dwóch tygodni, licząc od dnia upływu terminu płatności wskazanego w fakturze. Brak zapłaty zadłużenia jest podstawą do skierowania sprawy na drogę postępowania sądowego. W przypadku, gdy odbiorca zalega z zapłatą należności za dwa pełne okresy rozliczeniowe, liczone od dnia doręczenia wezwania do zapłaty, możliwe jest rozpoczęcie procedury wstrzymania dostawy wody lub zamknięcia przyłącza kanalizacyjnego, zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami prawa.

2. Procedura sądowa i egzekucyjna W przypadku, gdy działania windykacyjne nie przynoszą pożądanego rezultatu, spraw kierowana jest na drogę postępowania sądowego. Skierowanie sprawy na drogę postępowania sądowego następuje w przypadku braku zapłaty ostatecznego wezwania do zapłaty. Radca prawny po otrzymaniu pełnego kompletu dokumentów windykacyjnych wnosi pozew do sądu. Po uzyskaniu tytułu wykonawczego, sprawa kierowana jest na drogę postępowania egzekucyjnego. Skierowanie sprawy na drogę postępowania egzekucyjnego nie wyklucza wszczęcia procedury odcięcia wody lub zamknięcia przyłącza kanalizacyjnego.

3. Procedura odcięcia dostawy wody / zamknięcia przyłącza kanalizacyjnego Odcięcie dostawy wody lub zamknięcie przyłącza kanalizacyjnego następuje w sytuacji, gdy odbiorca nie uiścił należności za przynajmniej dwa okresy rozliczeniowe, następujące po dniu otrzymania ostatecznego wezwania do zapłaty. Zawiadomienie o zamiarze odcięcia dostawy wody lub zamknięcia przyłącza kanalizacyjnego wysyłane jest listem poleconym za potwierdzeniem odbioru. O zamiarze odcięcia dostawy wody lub zamknięcia przyłącza kanalizacyjnego oraz o miejscach i sposobie udostępniania zastępczych punktów poboru wody zawiadamia się Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego we Lwówku Śląskim, Burmistrza Gminy i Miasta Gryfów Śląski oraz odbiorcę usług co najmniej na 20 dni przed planowanym terminem odcięcia dostawy wody lub zamknięcia przyłącza kanalizacyjnego. Koszty ponownego uruchomienia przyłącza wodnego pokrywa odbiorca. Zakład Budżetowy Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Gryfowie Śląskim udostępnia zastępczy punkt pobory wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi zlokalizowany w Gryfowie Śląskim – Stacja Uzdatniania Wody, ul. Jeleniogórska 6, wskazując, że istniej możliwość korzystania z niego.

II. ZASADY ODRACZANIA SPŁAT I ROZKŁADANIA NA RATY ZALEGŁOŚCI Odbiorca zalegający z płatnościami, w przypadkach uzasadnionych szczególnymi okolicznościami lub szczególnym interesem odbiorcy, może wystąpić z pisemnym wnioskiem o rozłożenie zapłaty w ratach. Przez zadłużenie odbiorcy w dniu złożenia wniosku rozumie się sumę: kwotę podstawową niezapłaconych faktur wraz z odsetkami ustawowymi oraz kosztami dochodzenia należności. Niewywiązywanie się z ustaleń wynikających z decyzji w sprawie rozłożenia zapłaty zadłużenia w ratach, skutkuje natychmiastową wymagalnością spłaty zadłużenia. Należności bieżące nie objęte procedurą zapłaty zaległości w ratach, należy regulować zgodnie z wskazanym terminem płatności.

III. ZASADY PRZYJMOWANIA WPŁAT, DOCHODZENIA KOSZTÓW WYSYŁKI WEZWAŃ ORAZ KOSZTÓW PROCESOWYCH I EGZEKUCYJNYCH Jeżeli odbiorca usług lub najemca lokalu dokonuje zapłaty ze wskazaniem faktury, której ta wpłata dotyczy, wpłata jest zaksięgowana na wskazaną fakturę. Jeżeli wpłata nie jest opisana, wówczas jest księgowana na najstarszą zaległość, odsetki od nieterminowej wpłaty, koszty postępowania upominawczego, sądowego i komorniczego. W sytuacji, gdy w żaden sposób nie można zidentyfikować konta odbiorcy, na które wpłata ma być zaksięgowana, wpłata jest księgowana na sumach do wyjaśnienia, a po wyczerpaniu wszystkich ścieżek umożliwiających jej identyfikację, zwracana na rachunek bankowy, z którego została dokonana.

Nasza placówka

Kalendarium

Lista wydarzeń w miesiącu Maj 2024 Brak wydarzeń w tym miesiącu.

Zegar